رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

حل المسائل اصول حسابداری ۱

حل المسائل اصول حسابداری ۱

پرسش های چهار گزینه ای

پاسخ ها در انتها موجود است
⦁ کدامیک از جملات زیر در مورد حسابداری صحیح است؟
الف) حسابداری یک فن است . ب) حسابداری یک هنر است .
ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است . د) حسابداری همان دفترداری است .
⦁ کدام گروه از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری جزء استفاده کنندگان برون سازمانی نیستند؟
الف) دولت موسسه ب) مدیران موسسه
ج) موسسه اعتباری د) تامین کنندگان کالاها و خدمات
⦁ موسسات از لحاظ نوع فعالیت به کدامیک از دسته های زیر طبقه بندی می شوند؟
الف) انتفاعی، غیر انتفاعی ب) عمومی، تعاونی، خصوصی
ج) انفرادی، تضامنی، سهامی د) خدماتی، بازرگانی، تولیدی
⦁ کدامیک از موارد زیر از رشته های تخصصی حسابداری می باشد؟
الف) حسابداری وجوه نقد ب) حسابداری حقوق و دستمزد
ج) حسابداری بهای تمام شده د) هر سه مورد
⦁ آن بخش از حسابداری که وظیفه آن گزارش اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان برون سازمانی است ……….. نامیده می شود .
الف) حسابداری مالی ب) حسابداری صنعتی ج) حسابداری مدیریت د) حسابداری مستقل
⦁ کدامیک از موارد زیر جزء مفروضات حسابداری نیست؟
الف) محافظه کاری ب) تفکیک شخصیت ج) تداوم فعالیت د) واحد اندازه گیری
⦁ کدامیک از موارد زیر جزء اصول حسابداری نیست؟
الف) بهای تمام شده ب) دوره مالی ج) تحقق درآمد د) تطابق هزینه ها با درآمد
⦁ بر اساس فرض تفکیک شخصیت :
الف) شخصیت هر موسسه باید از مالکان آن تفکیک شود .
ب) شخصیت هر یک از مالکان موسسه باید از هم تفکیک شود .
ج) شخصیت مالکان موسسه باید از شخصیت کارکنان آن تفکیک شود .
د) هر سه مورد صحیح است .
⦁ عبارت “قرار نیست که موسسه در آینده قابل پیش بینی منحل یا عملیات آن متوقف شود” به کدامیک از مفروضات حسابداری اشاره دارد؟
الف) دوره مالی ب) تفکیک شخصیت ج) تداوم فعالیت د) واحد اندازه گیری
⦁ بر اساس فرض دوره مالی :
الف) درآمدها و هزینه های هر دوره با هم مقایسه می شوند .
ب) عمر موسسه به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود .
ج) تنها رویدادهایی که قابلیت اندازه گیری به واحد پولی را دارند ثبت می شوند .
د) فرض می شود که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داشت .
⦁ اصل بهای تمام شده به مفهوم این است که :
الف) کلیه دارایی ها باید به بهای تمام شده ثبت شوند .
ب) کلیه رویدادهای مالی باید در تاریخ وقوع به بهای تمام شده ثبت شوند .
ج) کلیه رویدادهای مالی باید در تاریخ تاسیس موسسه به بهای تمام شده ثبت شوند .
د) دارایی ها در تاریخ تحصیل بایستی به بهای تمام شده ثبت شوند و چنانچه ارزش بازار آن ها تغییر نمود بهای تمام شده آن ها اصلاح گردد .
مسائل
⦁ برخی از مفاهیم عمومی حسابداری در زیر ارائه شده است :
⦁ فرض تفکیک شخصیت
⦁ فرض تداوم فعالیت
⦁ فرض دوره مالی
⦁ فرض واحد پولی
⦁ اصل بهای تمام شده
مشخص کنید هر یک از این مفاهیم با کدامیک از عبارات زیر مربوط می شود؟
الف) مقیاس مشترک اندازه گیری
ب) ادامه فعالیت موسسه در آینده قابل پیش بینی
ج) ثبت دارایی ها به بهای تمام شده در تاریخ تحصیل
د) گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات موسسه در دوره های زمانی مشخص
هـ) تفکیک دارایی ها و بدهی های موسسه از دارایی ها و بدهی های صاحبان آن
⦁ مشخص کنید کدامیک از عبارات زیر درست و کدامیک نادرست است؟ (در صورت نادرست بودن، دلیل آن را توضیح دهید .)
الف) حسابداری همان دفترداری است .
جواب: برخی از افراد تصور می کنند که حسابداری و دفترداری موضوع واحدی است . اگرچه دفترداری لازمه حسابداری است اما در واقع دفترداری تنها دربر گیرنده ثبت رویدادهای مالی است، بنابراین بخشی از فرآیند حسابداری محسوب می شود . بدین ترتیب می توان گفت که دامنه حسابداری بسیار گسترده تر از دفترداری است و حسابداران در مقایسه با دفترداران باید دارای سطح دانش بالاتر و مهارت بیشتر باشند و بتوانند گزارش های مالی را تجزیه و تحلیل و تفسیر نمایند . شایان توجه است که امروزه بخش اعظم عملیات دفترداری با کمک رایانه ها انجام می شود .
ب) اصل بهای تمام شده صرفاً در تاریخ تاسیس موسسه به کار می رود .
جواب: اصل بهای تمام شده حاکی از آن است که کلیه رویدادهای مالی باید به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت و گزارش شوند
ج) نتیجه عملیات یک موسسه تنها در پایان عمر آن اندازه گیری می شود .
د) محافظه کاری یکی از اصول محدود کننده حسابداری به شمار می رود .
هـ) برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک یا مالکان آن در نظر گرفته می شود .
و) موسسات از لحاظ مالکیت به سه دسته انفرادی، تضامنی و سهامی طبقه بندی می شوند .
جواب: موسسات بخش عمومی- واحدها یا سازمان هایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمان های عمومی قرار دارند، مانند وزارتخانه ها، شهرداری ها، بانک های دولتی، سازمان تأمین اجتماعی و … .
⦁ موسسات بخش خصوصی- واحدهایی هستند که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی قرار دارند . این موسسات را می توان به دو گروه زیر تقسیم کرد :
الف- موسساتی که در مالکیت یک فرد قرار دارند و به عنوان موسسات فردی شناخته می شوند، مانند فروشگاه ها، تعمیرگاه ها، دفاتر فنی و … .
ب- موسساتی که طبق قانون تجارت یا سایر قوانین با سرمایه چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل می
شوند، مانند انواع شرکت های سهامی و غیر سهامی .
ز) وظیفه حسابداری مدیریت گزارش اطلاعات مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی است .
ح) تنها معاملاتی ثبت و گزارش می شوند که قابلیت اندازه گیری به واحد پولی را داشته باشند .
ط) نتایج معاملات و عملیات مالی موسسه می تواند با واحدهای مختلف اندازه گیری و گزارش شود .
جواب : معاملات و عملیات مالی بر حسب واحد پول اندازه گیری شده و اطلاعات مالی بر حسب پول گزارش می شود . برای آن که فایده و لزوم مقیاس مشترک اندازه گیری در حسابداری روشن شود، فرض کنید موسسه ای مبلغ 000’000’1 ريال نقد، 3 تن مواد اولیه و 000’1 متر مربع زمین داشته باشد . گزارش مالی که در آن وجوه نقد بر حسب ريال، موجودی مواد بر حسب تن و زمین بر حسب متر مربع باشد نامفهوم و بی معنی بوده و برای تصمیم گیری مفید نخواهد بود، در حالی که با گزارش این اقلام بر حسب پول (مثلاً 000’000’1 ريال وجه نقد، 000’000’3 ريال موجودی مواد و 000’000’6 ريال زمین) این مشکل حل شده و اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در اختیار استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت .
ی) تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع در حساب ها ثبت می شوند و هر گونه تغییر در ارزش پولی آن ها نیز در آینده شناسایی می شود .
جواب: به عنوان مثال، اگر برای خرید یک قطعه زمین مبلغ 000’000’7 ريال پرداخت شده باشد باید زمین را به همین مبلغ ثبت و گزارش نمود، حتی اگر در تاریخ خرید طبق نظر کارشناس زمین مذکور 000’000’8 ريال ارزش داشته باشد . بعلاوه، چنانچه در سال های بعد ارزش زمین افزایش یابد، باز هم تغییری در بهای تمام شده آن داده نخواهد شد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *