رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

سوالات اپیدمی

سوالات اپیدمی

1-دانشمندی که در رابطه با اپیدمیولوژی سرخک مطالعه کرده بود چه کسی است؟
الف)جان اسنو
پانوم* ب)
ج)بقراط
د)ادوارد جنر

2-کدام گزینه طبق سومین گذار اپیدمیولوژیک صحیح است؟
الف) آغاز انقلاب صنعتی و کاهش بیماری های عفونی
ب)کاهش میزان مرگ ناشی از ببیماری های عفونی و افزایش مرگ ناشی از بیماری های مزمن*
ج) شیوع بالای بیماری های عفونی
د) بهبود شرایط زندگی و تامین تسهیلات بهداشتی به منظور کنترل عفونت

3-کدامیک جزو اهداف اپیدمیولوژی نیست؟
الف)تعیین سبب و علت ایجاد یک بیماری
ب) تشخیص بیماری و راه های درمان ان*
ج) پژوهش درباره ی سیر بیماری
د) تعیین عوامل خطر بیماری

4- بیماری همه گیری که به طور معمول نسبت بزرگی از جمعیت را دچار میکند در کدام دسته قرار میگیرد؟
الف) همه گیری
ب)عالمگیر*
ج) بومی
د) فرابومی

5- کدامیک از گزینه های زیر جزو سطوحی که سازمان ملل برای زندگی تعریف کرده نیست؟
الف) پوشاک
ب) امنیت اجتماعی
ج)اسایش روحی *
د) تحصیل


6-تعیین میزان بروز بیماری ها جزو کاربرد کدام یک از انواع مطالعه ها است؟
الف) مطالعات همگروهی *
ب) مطالعات توصیفی
ج) مطالعات مقطعی
د) مطالعات تحلیلی


7- مطالعه ای که با ایجاد تغییر در نمونه عکس العمل نمونه مورد پژوهش را بررسی می کند ، چه نام دارد؟
الف) مطالعات موردی _شاهدی
ب) مطالعات مداخله ای*
ج) مطالعات هم گروهی
د) مطالعات تحلیلی

8- کدام گزینه در رابطه با روند بیماری های مزمن صحیح است؟
الف) برخورد با عوامل خطر- وجود زمینه های مزمن شدن- بروز نشانه های بیماری
ب)ایجاد نقص عضو- تعیین کنده های اجتماعی و محیطی- برخورد با عوامل خطر*
ج) ناتوانی- ایجاد نقص عضو- مرگ
د) بروز نشانه های بیماری- برخورد با عوامل خطر- مرگ


9-کدامیک از عوامل ایجاد دو سوم بیماری های غیر واگیر نیست؟
الف) غذاهای چرب
ب)تصادفات *
ج) نمک و شکر
د) بی تحرکی

10- پیشگیری سطح دوم برای بیماری های غیر واگیر چه زمانی عملی است؟
الف) ازمون مناسبی وجود داشته باشد*
ب) افردا در مواجهه با عوامل خطر قابل شناسایی باشند
ج) علائم بیماری بروز کرده باشد
د) فرد با انجام ازمون موافق باشد

11- کدامیک جزو عوامل خطر و مستعد کننده ی کمکاری تیروئید در نوزادان نیست؟
الف)وزن پایین در بدو تولد
ب) سن مادر بالای 30سال*
ج)کمبود ید درناحیه ی محل زندگی
د)اختلال در ژن ها

12-کدامیک جزو علل پاتو فیزیو لوژی پوکی استخوان نیست؟
الف) کمبود استروژن
ب) کمبود کلسیم
ج) هیپر پاراتیروئیدی
د) سابقه ی شکستگی به دلیل شکنندگی استخوان ها*


13-از کدامیک از بیماری های زیر به عنوان” بیماری خاموش ” یاد می شود؟
الف)فشار خون بالا
ب) پوکی استخوان*
ج) دیابت
د) کمکاری تیروئید

14-کدامیک جزو مزایای مطالعات موردی- شاهدی است؟
الف)معمولا نخستین گام برای اثبات یک رابطه علت و معلولی
ب)برای بررسی عوامل خطر متعدد یک بیماری مناسب است*
ج)تعیین پیش اگاهی بیماری ها
د)برا اثبات روابط عللی مناسب است

15-کدام گزینه در رابطه با استئوپورز نادرست است؟
الف)شایع ترین بیماری بافت استخوانی
ب)بیماری خاموش است چون علامت هشدار دهنده ای تا زمان شکستگی ندارد
ج)کاهش تراکم و کیفیت استخوان
د)افزایش توده ی استخوان ب میزان 2.5 انحراف معیار یا بیشتر از متوسط حداکثر توده ی استخوانی جامعه*

20-کدامیک از عوامل خطر بیماری سبروز کبدی است؟
الف) چاقی
ب) کلسترول بالا
ج) دیابت
د)مصرف الکل*

21-كدام يك از علائم ديابت نوع٢ مي باشد؟
الف)پلي فاژي
ب)پلي اوري
ج)پلي ديپسي
د)همه موارد*


22-ديابت نوع٢ بيشتر در چه افرادي ديده ميشود؟
الف)افراد چاق
ب)افراد بالاي ٢٠ سال
ج) افراد باسابقه خانوادگي
د) موارد الف و ج*

23- راه هاي انتقال ايدز كدام است؟
الف)خون و فراورده هاي خون*
ب) از طريق دست دادن با افراد
ج) روبوسي با افراد
د) نيش حشرات

24-كدام جزء موارد تشديد كننده كمردرد نيست؟
الف) ايستادن طولاني
ب) نشستن طولاني
ج) عصبانيت
د) فعاليت ورزشي آرام*

25- كدام مورد در رابطه با كمردرد صحيح است؟
الف) باافزايش سن كمردرد بيشتر ميشود
ب) با افزايشBMI كمردرد بيشتر ميشود
ج) در زنان بيشتر از مردان ديده ميشود
د) همه موارد*


26-کدام شايع ترين ماده مخدرمصرفي در افراد نيست؟
الف) ترياك
ب)كوكائين*
ج)شيشه
د) هروئين

27- با توجه به تعاریف کدام یک از گزینه های زیر از اپیدمیولوژی استنتاج نمی شود؟
الف) به جنبه های مختلف پیشگیری توجه دارد
ب) علم بررسی کمیت هاست
ج) مرگ در دامنه ی فعالیت های آن قرار ندارد*
د) علمی مقایسه ای می باشد


28-کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف)باکتری بروسلا بیماری زا نیست
ب)جنبه ی احساسی عاطفی همراه با جنبه ی روانی سلامتی در نظر گرفته می شود
ج)در مطالعات مورد- شاهدی به زمان زیادی احتیاج داریم
د)مالاریا در بسیاری از جوامع یک بیماری کاملا تمام بومی است*


29- تشخیص به موقع بیماری و درمان آن جزء کدامیک از سطوح پیشگیری می باشد؟
الف) پیشگیری سطح اول
ب)پیشگیری سطح دوم*
ج)پیشگیری سطح سوم
د)پیشگیری سطح اول و دوم

30-واکسیناسیون جزء کدام سطح پیشگیری محسوب می شود؟
الف) پیشگیری سطح اول*
ب)پیشگیری سطح دوم
ج)پیشگیری سطح سوم
د)پیشگیری سطح اول و دوم

 

31- تشخیص قطعی کدامیک از بیماری های زیر بالینی است؟
الف)سرخک
ب)دیفتری
ج)کزاز نوزادی*
د)سرخجه


32- کدامیک از مطالعات زیر با هدف بررسی یک رابطه،اختلاف یا ارتباط(ازمون فرضیه)صورت میگیرد؟
الف)توصیفی
ب)تحلیلی*
ج)کیفی
د)گزارش مورد


33- جمله زیر کدامیک از مفاهیم زیر را تعریف میکند؟
بیماری ای که به صورت مدام با بروز و شیوع بالا در منطقه وجود دارد و همگان در همه سنین به نسبت مساوی به ان مبتلا هستند”
الف)بیماری بومی
ب)عالمگیر
ج)بیماری فرابومی*
د)بیماری تمام بومی


34-کدامیک از موارد زیر از علل پاتوفیزیولوژیک استئوپروز نمی باشد؟
الف)کمبود استروژن
ب)کمبود کلسیم
ج)کمبود ویتامین D
د)هیپوپاراتیروئید*

35-کدام یک از موارد زیر در سرطان پانکراس، دهان و مری نقش بیشتری دارد ؟
الف)انفیه توتون *
ب) مشروبات الکلی
ج) آلودگی هوا
د) رژیم غذایی نامناسب


36-مصرف دخانیات باعث کدام بیماری میشود ؟
الف)بیماری های قلبی و عروقی
ب) دیابت*
ج) بیماری های سیستم عصبی
د) سرطان ها

 

37-برای افرادی که از نظر بیوشیمیایی و نمایه توده بدنی در معرض خطر شناخته میشوند کدام اقدام انجام نمی شود؟
الف)ارجاع به متخصص تغذیه برای مشاوره
ب)ارجاع به پزشک متخصص*
ج)ارجاع به کارشناس تربیت بدنی برای مشاوره
د)مراقبت براساس وضعیت جدید فرد

 

38- کدام نوع دیابت منحصر به کودکان و نوجوانان است؟
الف)دیابت نوع یک*
ب)دیابت نوع دو
ج)دیابت بارداری
د)دیابت ناشی از علت ثانویه

 


39- کدام تعریف درستی در مورد زدگی است؟
Infectionالف)ورود و گسترش و تکثیر عامل بیماری زا در بدن انسان یا حیوان،
infectionب)رشد و تکثیر عامل بیماری زا در سطح بدن،
Infestationج)رشد و تکثیر عامل بیماری زا در درون بدن،
*Infestation د)رشد و تكثير عامل بيماري زا در سطح بدن،

 


40- كدام يك جز عوامل افزايش كم كاري تيروئيد در نوزادان إيراني نيست؟
الف)ازدواج فاميلي
ب)احتمال كم بودن پركلرات اب اشاميدني*
ج)موتاسيون هاي ژني
د)احتمال كمبود سلنيوم

41- عامل ایجاد ۳/۲ از موارد بیماری های غیر واگیر کدام است؟
الف)پرتحرکی
ب)غذای کم چرب
ج)نوشیدن الکل*
د)دخانیات

 

42- انفیه توتون بیشتر درکدام سرطان نقش دارد؟
الف)سرطان پستان
ب)سرطان خون
ج)سرطان پروستات
د)سرطان معده*

 

43- کم کاری تیروئید نوزاد چه زمانی اشکار میشود؟
الف)۳_۶ماهگی*
ب)ا سالگی
ج)۲_۵ماهگی
د)۴_۷سالگی

 

44- شایع ترین نوع دیابت کدام است؟
الف)دیابت نوع اول
ب)دیابت نوع دوم*
ج)دیابت بارداری
د)دیابت ناشی از علت ثانویه

 

45- عفونت یا بیماری عفونی که در شرایط طبیعی از جانور مهره دار به انسان انتقال میابد؟
الف)تب مالت*
ب)دیفتری
ج)سرخک
د)سرطان


46- فشار خون بالا از عوامل خطر کدام بیماری است؟
الف)سیروز کبدی
ب)سرطان
ج)سکته مغزی *
د)دیابت


47- کدامیک از معایب مطالعات مورد. شاهد است؟
الف)هزینه نسبتا کم
ب)زمان کمی نیاز دارد
ج)مناسب برای بررسی عوامل خطر بیماری نادر
د)در معرض انواع تورشها قراردارد*


48- کدامیک جز عوامل موثر برای شیوع بالای کم کاری تیروئید نوزاد نیست؟
الف)کمبود ید
ب)احتمال پایین بودن پر کلرات آب آشامیدنی*
ج)ازدواج های فامیلی
د)مصرف الکل

 

49- کدام دانشمند سه روش انتفال را مطرح نمود و اعلام کرد بیماری ها از طریقش سخص ب شخص،هوا و اشیا منتقل میشوند؟
الف)جان اسنو
ب)پانوم
ج)فراکاستور*
د)بقراط


50 -کدامیک از عوامل خطر سکته مغزی نیست؟
الف)تشعشعات خورشیدی*
ب)فشار خون بالا
ج)کلسترول بالا
د)سیگار کشیدن


51- کدامیک از کاربردهای مطالعات همگروهی نیست؟
الف)تعیین اتیولوژی بیماری ها
ب)تعیین پیش آگهی بیماری ها
ج)تعیین میزان بروز بیماری ها
د)تعیین عوامل خطر بیماری*


52- کدامیک از موارد زیر از معایب مطالعات کهورت نیست؟
الف)در معرض انواع تورشها قرار دارد*
ب) نیاز به حجم بالای نمونه
ج)صرف هزینه زیاد اقتصادی
د)ترک مطالعه توسط نمونه ها با گذر زمان


53- چه کسی اولین بار ویروس آبله گاوی را ب بدن انسان تزریق کرد؟
۱)بقراط
۲)ارسطو
۳)جنر*
۴)هیچکدام

 

54- موثرترین اقدام برای جلوگیری از پوکی استخوان کدام مورد است؟
الف)دریافت کلسیم و ویتامینD
ب)عدم مصرف دخانیات
ج)فعالیت ورزشی مداوم
د)همه موارد*

 

55-كدام بيماري غيرواگير بيشترين درصد ابتلا در سراسر جهان دارد؟
الف)بيماري هاي قلبي و سكته مغزي*
د)سرطان
ج)امفيزم يا آسم
د)ديابت

 

56- چه بيماري دچار بازپديدي شده است؟
الف)ايدز
هپاتيت ب)
ج)سل*
د)بيماري هاي قلبي عروقي

 

57- كدام يك از اين عوامل جزو عوامل بروز بيماري هاي مشترك انسان و دام نيست؟
الف)باكتري بروسلا
ب)پشه مالاريا*
ج)توكسوپلاسموز
د)جنون گاوي

 

58- كدام يك از اين عوامل جزو عوامل مربوط به عامل بيماري زايي نيست؟
الف)عوامل فيزيكي
ب)عوامل شيميايي
ج)عوامل بيولوژيك
د)عوامل رواني*


59- كدام يك از عوامل زير جزو ويژگي هاي بيماري هاي غيرواگير است؟
الف)بيماري هاي مزمن
ب)عوامل خطرچندگانه
ج)غيرقابل انتقال بودن به ديگران
د)همه موارد*


60- کدام یک از عوامل خطر زیر در ایجاد بیمارس سرطان نقش دارد؟
الف)نداشتن تحرک
ب)افزایش کلسترول*
ج)مشروبات الکلی
د)چاقی زیاد


61- کدام از عومل خطر مستقل برای شکستگی های استئوپروتیک می باشد؟
الف)پایین بودن میزان تراکم معدنی استخوان
ب)سابقه شکستگی به دلیل شکنندگی استخوان
ج)سن
د)همه موارد*


62- از عوامل خطرزایی که ثابت شده مداخلات در آن ها منجر به کاهش خطر است کدام می باشد؟
الف)دیابت
ب)بی تحرکی
ج)سیگار*
د)الکل


63- کدامیک نمی تواند عوارض بروز بیماری بروسلوز باشد؟
الف)سقط جنین در دام
ب)کاهش تولید شیر در دام
ج)نازایی در انسان*
د)نازایی در دام


64-فشار روانی میتواند باعث بروز بیماریهای زیر شود بجز…
الف)دیابت
ب)بیماری های سیستم عصبی
ج)بیماری های قلبی و عروقی
د)سیروز کبدی*


65-در کدامیک از گذار های اپیدومیولوژیک فرض بر اینست که از میزان مرگ ناشی از بیماری های عفونی کاسته و بر میزان مرگ ناشی از بیماری های مزمن افزوده شده؟
الف)اولین گذار
ب)دومین گذار
ج)سومین گذار*
د)جزوه هیچ یک از گذارها نمی باشد


66-کدام گزینه یکی از دلایل اصلی مرگ و همچنین افزایش دوران نقاهت میباشد؟
الف)عفونت های انگلی
ب)عفونت های بیمارستانی*
ج)عفونت های فرصت طلب
د)عفونت قارچی


67-عفونت فرصت طلب از علل اصلی مرگ و میر در مبتلایان ب مراحل انتهایی چ عفونتی میباشد؟
الف)ریه
ب)پوستی
ج)قارچی
د)اچ آی وی*

 

68-عبارت {عقل سالم در بدن سالم در خانواده سالم ودر محیطی سالم}مربوط ب کدام مفاهیم زیر است؟
الف)زیست پزشکی
ب)بوم شناختی
ج)روانشناختی
د)کل نگری*


69-سلامت اجتماعی ریشه در چیست؟
الف)محیط فرهنگی اقتصادی
ب)محیط مادی معنوی
ج)محیط مادی انسانی*
د) محیط زیستی فکری


70-روانشناسان کدامیک از مشخصه های زیر را برای شناختن فرد سالم از نظر روانی ذکر کرده اند؟
الف)به دنبال هویت است
ب)عزت نفس بالایی دارد
ج)سازگار است
د)همه موارد*


71-مثلث اپیدومیولوژی شامل کدام میباشد؟
الف)محیط
ب)میزبان
ج)عامل بیماری زا
د)همه موارد*

72-درمطالعه ی کوهورت کدامیک از جمعیت های زیر به دو گروه مواجهه و عدم مواجهه تقسیم می شوند؟
الف)کل جمعیت
ب)جمعیت بیماران
ج)کل جمعیت بدون بیماری*
د)نمونه هایی از جمعیت بیماران و غیر بیماران

 

73-درطراحی مطالعه ی هم گروهی نمونه ی مورد مطالعه به کدام شکل تقسیم میگردند؟
الف)سالم به صورت تصادفی
ب)سالم براساس مواجهه با عامل خطر*
ج)بیمار ب صورت تصادفی
د)بیمار براساس مواجهه با عامل خطر


74-کدامیک از مطالعات اپیدمیولوژیک برای بررسی مصرف سرانه ی سیگار و سطح میرایی از سرطان ریه مناسبتر است؟
الف)اکولوژی*
ب)توصیفی
ج)کارازمایی بالینی
د)مورد-شاهدی


75-مطالعه ی هم گروهی اینده نگر درهمه ی موارد زیر می تواند قابل استفاده باشد، به استثنا :
الف)مواجهه تنها در یک گروه شغلی خاص اتفاق افتاده و نادر باشد
ب)خطر مواجهه شناخته شده بوده ، محقق بخواهد افراد از مداخله مناسب بهره مند نشوند*
ج)مدت وقوع بیماری زیاد و تا رسیدن به حجم بالای نمونه لازم، مدت مطالعه طولانی می شود
د)انجام مطالعه مستلزم هزینه ی نسبتا زیادی باشد


76-اپیدمی دوقلوی قرن21….
الف)چاقی و فشار خون بالا
ب)چاقی و دیابت*
ج)دیابت و فشار خون بالا
د)چاقی و بیماری قلبی

 

77-دیابت نوع یک کدام یک از موارد زیر است؟
الف)نتیجه ی تخریب سلول های بتا پانکراس(کاهش مطلق انسولین)*
ب)کاهش تدریجی ترشح انسولین در زمینه های مقاومت نسبت به انسولین
ج)دیابت ناشی از علت ثانویه مثل اختلال ژنتیکی در عملکرد انسولین
د)همه موارد

 

78-تاثیر زیان بخش استفاده از فراورده های توتون بر سلامت..
الف)مردان دو برابر زنان است*
ب)مردان و زنان برابر
ج)زنان دوبرابر مردان است
د)مردان 4برابر زنان است


79-شایع ترین عفونت بیمارستانی کدام است؟
الف)عفونت ناشی از زخم جراحی
ب)عفونت دستگاه گردش خون
ج)عفونت پوستی
د)عفونت ادراری*


80-مطالعات هم گروهی برای کدامیک از موارد زیر مناسب است؟
الف)بیماری های نادر
ب)بیماری های با دوره کمون طولانی
ج)تعیین میزان شیوع بیماری ها
د)تعیین میزان بروز بیماری ها*

 

81-اولین علت مرگ و میر در ایران در تمام سنین و در هردو جنس کدام است؟
الف)دیابت
ب)سرطان
ج)ایسکمیک قلبی*
د) سل


82-بیشترین ناحیه درگیر در ایرانی ها در بیماری استئوپروز کجاست؟
الف)مچ پا و دست ب)بازو و کتف ج)ساق پا و زانو د)مهره های کمر و استخوان ران*


83-شناسایی افرادی که درمواجهه با عوامل خطر هستند جزو کدام دسته از پیشگیری است؟
الف)مقدماتی ب)سطح اول* ج)سطح دوم د)سطح سوم

 

84-.(جمع اوری و ارائه منظم پیامد ها و بیماری ها و داده ها ست تا تصویری روشن را از یک پدیده خاص نشان دهد)تعریف کدام نوع از مطالعات اپیدمیولوژیک است؟
الف)مطالعات تحلیلی
ب) مطالعات توصیفی*
ج)مطالعات تجربی
د)مطالعات مورد-شاهدی


85-قوی ترین نوع مطالعه برای اثبات رابطه علت و معلولی کدام است؟
تحلیلی توصیفی مداخله ای تجربی* مورد شاهدی


86-کدام نوع از مطالعه میتواند هر ۳ نوع زمان بنری تاریخی و همزمان و مرکب را داشته باشد؟
مورد شاهد مقطعی کهورت* مداخله ای تجربی


87-کدام مورد از علایم خطر سکته مغزی نیست؟
سیگار کشیدن فشار خون بالا کلسترول بالا دیابت*


88-کدام بعد از ابعاد سلامتی ست که به دنبال معنی و هدف زندگی میگرذ؟
بعد اجتماعی بعد شغلی بعد روحی* بعد روانی

 

89-کدام بعد سلامت ریشه در دو محیط مادی و انسانی دارد؟
بعد روانی بعد شغلی بعد اجتماعی* بعد فیزیکی


90-شرایط یا کیفیتی از بدن انسان که بیان کننده عملکرد مناسب بدن در شرایط ژنتیکی یا محیطی معین باشد مربوط به کدام تعریف سلامتی است؟
سازمان جهانی بهداشت
oxford
webster
تعریف عملی WHO *

 

91- کدام دانشمند مطالعات وسیعی در رابطه با اپیدمیولوژی سرخک و ایجاد مصونیت در انشان انجام داد؟
ادوارد جنر فراکاستور پانوم* جان اسنو


92- بیماری که به صورت مداوم با بروز و شیوع بالا در منطقه وجود داشته باشد و تقریبا همگان در همه سنین به نسبت مساوی به آن مبتلا شوند کدام است؟
تمام بومی عالمگیر فرابومی* بومی


93- کدام نوع بیماری میتواند به اپیدمی یا بومی یا پاندمی تبدیل شود؟
تک گیر* همه گیری فرابومی عفونت بیمارستانی


94- .در پیشگیری مقدماتی کدام دسته از افراد جزو جمعیت هدف قرار دارند؟
نوزادان و کودکان سالمندان زنان باردار تمام افراد جامعه*


95- جلوگیری از معلولیت یا نوتوانی بیمار جزو کدام سطح از پیشگیری است؟
مقدماتی سطخ اول سطح دوم سطح سوم*


96- پر خوری و بی تحرکی از عوامل خطر کدام نوع دیابت است؟
نوع ۱ نوع ۲ * دیابت بارداری دیابت ناشی از علت ثانویه


97- شایع ترین نوع دیابت کدام است؟
نوع ۱ نوع ۲* دیابت بارداری دیابت ناشی از علت ثانویه

 

98- کدام مورد جزو عوامل خطر مستقل برای شکستگی استئوپروتیک نیست؟
پایین بودن میزان تراکم استخوان سابقه شکستگی بی تحرکی* سابقه خانوادگی

 

99- کدام جزو عوامل خطر و مستعد کننده در کم کاری تیروئید نوزادان نیست؟
عوامل مادری عوامی محیطی تغذیه * عوامل ژنتیکی

 

100- .بیماری که علامت هشدار دهنده ندارد و بیماری خاموش نام دارد؟
کم کاری تیروئید

دیابت

استئوپروز*

سل

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *