رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

سوالات انقلاب اسلامی

سوالات انقلاب اسلامی

سوالات تستي كتاب درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامی
سوالات فصل اول
 1-کدام گزینه جزء ابعاد مهم در معرفی انقلاب ها می باشد؟
الف)بعد فرهنگی          ب)بعد ارزشی      
ج) بعد مذهبی     د)بعد ارزشی ومطلوبیت آرمان ها  پاسخ: د
2-مشارکت مردمی در انقلاب مستلزم کدام عنصر است؟
 الف) رهبری     ب)ایدئولوژی           ج) سازمان دهی          د) همه موارد پاسخ: د
3-تغیرات اجتماعی حاصل از جنبش اگر به طور مسالمت آمیز به یک تغییر ارام وتدریجی منجر شود چه نام دارد؟
الف) کودتا              ب)رفرم           ج) اصلاح         د) ب و ج پاسخ: د
4-اعتراض به وضع موجود هدف کدام گزینه است؟
 الف) انقلاب          ب) کودتا           ج) شورش    د)جنبش پاسخ: ج
5-تمرکز رهبری در جریان انقلاب های کدام کشور دیده می شود؟
الف ) فرانسه   ب) شوروی سابق   ج) انگلیس          د)الف وب پاسخ: د
6-کدام گزینه جزئ مهمترین ویژگی های انقلاب است؟
الف) بنیادین بودن تغییرات        ب) مردمی بودن آن          ج)وجود رهبری      د)همه موارد پاسخ: د
7-روحیه انقلاب پدیده ای —————است؟
الف) روانشناسی            ب) غریزی                       ج) ارادی            د)هیچکدام         پاسخ: الف
8-از نظر برینتون کدام گزینه در همه ی انقلاب ها موثر بوده است؟
الف) گسترش امکانات وخدمات      ب)گسترش اندیشه و مادیات      
ج) گسترش  اندیشه  وایدئولوژی جدید      د)هیجکدام پاسخ: ج
9-حرکت مقطعی در اعتراض به موضوعی خاص جزء کدام گزینه است؟
الف) انقلاب         ب) شورش                ج) کودتا       د) اصلاح پاسخ: ب
10-کدام یک از موارد زیر معنای انقلاب از نظر سیاسی است؟ 
 الف) تغییر    ب) برگشتگی       ج) اقدامات افرادی برای ایجاد حکومت جدید        د) تحول پاسخ: ج
11-کدام گزینه جزء ویژگی های تعاریف ساموئل هانتینگتون از انقلاب نیست؟
الف) بنیادین         ب) سریع             ج) خشونت آمیزداخلی            د)جنبش سرسختانه پاسخ: د
12-کدام گزینه جزء ریشه های انقلاب است؟
الف ) نارضایتی        ب) خشم از وضع موجود      
ج) ارمان یک وضع مطلوب     د) همه موارد پاسخ: د
13-هانتینگتون با تاکید بر کدام عنصر زیر انقلاب را از اصلاحات عمیق جدا می کند؟
 الف)خشونت                  ب) عمیق بودن             
ج) سیاسی واجتماعی                د) همه موارد پاسخ:الف
14اخرین انقلاب بزرگ اجتماعی در تارخ جهان کدام است؟
الف) انقلاب اسلامی ایران        ب) انقلاب صنعتی         ج) انقلاب سبز        د)هیچکدام  پاسخ:الف
15ـ هر انقلاب باید در روند خود چند مرحله را بگذراند؟
 الف)  1    ب)2         ج) 3              د)4 پاسخ: د
16-هر چه در یک انقلاب ایدئولوژی قوی تر باشد بسیج گروه ها جه تغییری می کند؟
  الف) عمیق تر می شود ب) زیربنایی تر می شود     ج) گسترده تر می شود     د)حرکت ها مداوم تر می شود
پاسخ: ج
17- هدف از کودتا چیست؟
الف) رسیدن به قدرت          ب) ایجاد ناامنی وآشوب      ج)برکناری حاکم در راس قدرت           د) الف وج
پاسخ: د
18-کدام گزینه جزء ویژگی های کودتا است؟
الف) مردم نقش اول را در آن دارند                  
ب)در جوامعی روی می دهد که ارتش نقش ویژه در برابر ملت دارد
ج) عنصر اصلی تشکیل دهنده خود مردم اند         
د) ارزش ها وزیرساخت ها تغییر می کنند پاسخ: ب
19-کدام گزینه از حیث معنایی به انقلاب نزدیک تر است؟
 الف) شورش               ب)   کودتا                ج) جنبش)              د)اصلاح پاسخ:ج
20-کدام گزینه تفاوت عمده جنبش با انقلاب  و اصلاح نیست؟
الف) در نحوه فعالیت ها     ب) در شیوه اجرایی        ج)در شیوه رفتاری          د) در هدف نهایی
پاسخ: الف
21- کدام گزینه در اصلاحات دیده نمی شود؟
  الف) اصلاحات در فضایی آرام     ب) اصلاحات از سوی حاکمان   
   ج) جلوگیری از وقوع انقلاب      د) خشونت آمیز وقهرانه پاسخ: د
22- هر قدر تعداد ایدئولوژی ارائه شده برای انقلاب ——–باشد؛ احتمال ثبات بعداز انقلاب ——-است؟
 الف) کمتر- بیشتر                    ب) کمتر- کمتر        
 ج) بیشتر – کمتر         د) بیشتر – بیشتر پاسخ:ج
 23-قوت واقتدار روحیه انقلابی به کدام عامل بستگی ندارد؟
 الف) ویژگی تاریخی       ب) ویژگی فرهنگی   
    ج) نوع ایدئولوژی انقلابی     د)خصوصیات واقدامات اینده حکومت پاسخ: د
 24-کدام مورد انقلاب اسلامی را از سایر انقلاب های معروف جهان جدا می سازد؟
 الف) خودجوش بودن انفلاب        ب) هماهنگی ویکدلی مردم  
    ج) سازمان یافته بودن انقلاب       د) رهبری واحد  پاسخ: د
 25-کدام ویژگی انقلاب ها را از سایر تحولات سیاسی و اجتماعی جدا می کند؟
الف) کودتا         ب) شورش      ج) جنبش واصلاح      د ) همه موارد پاسخ : د
 
فصل دوم
 1-منابع نفتی خاور میانه توجه کدام کشور را به خود جلب نکرد؟
 الف) انگلستان           ب) روسیه       ج) آمریکا         د) آلمان پاسخ:ب
 2-کدام گزینه اوج اقتدار امپراطوری های استعماری انگلیس، فرانسه، وروسیه بود؟
 الف)قرن19          ب) قرن 20            ج) قرن  18           د)الف وب  پاسخ: الف
 3-در قرن 19 جهان باچه تحولاتی روبه روشد؟
الف) تحولات سیاسی          ب) تحولات  اقتصادی      
   ج) تحولات در نظام بین الملل           د)الف و ج  پاسخ: د
 4-بزرگ ترین وپهناور ترین دولت اسلامی پس از فروپاشی خلافت عباسی کدام گزینه است؟
 الف)دولت عثمانی      ب)شوروی سابق         ج) یونان         د) ایران  پاسخ: الف
 5-در کدام دوران اولین بار هویت ایرانی از نظر تاریخی درقالب مذهب تشیع احیاء شد؟
  الف) قاجاریه       ب) زندیه       ج) صفویه        د)    پهلوی  پاسخ: ج
 6-مهمترین ویژگی دولت های قاجاریه کدام گزینه است؟ 
 الف) سلطنت مطلقه       ب)فرد محور            ج) مردم گرایی             د) الف و ب پاسخ: د
 7-ساختا رسیاسی قاجاریه مبتنی بر کدام گزینه است؟
 الف) مردم گرایی       ب) فردیت محوری        ج) سلطنت مطلقه        د) سلطنت مردمی پاسخ: ج
 8-عوامل موثر در تصمیم گیری شاه در مورد جزئی ترین مسائل کدام است؟
 الف) عدم تفکیک قوا      ب)جمع شدن آنها در وجود پادشاه       
ج)نبود امنیت اجتماعی     د) همه موارد پاسخ: د
 9-عوامل موثر در عدم شکل گیری تشکیلات قوی وبا نفوذ قضایی در ایران کدام گزینه است؟
 الف)ریشه های ساختاری واجتماعی   
 ب)رسمیت نیافتن حقوق فردی  وشهروندی   
  ج) الف وب      د) هیچکدام پاسخ: ج
 10-در دوره قاجاریه نظام از حیث ساختار قدرت از چه  نوعی بود؟
 الف) ملوک الطوایفی     ب) استبدادی      ج)مطلقه        د) هیچکدام پاسخ: الف
 11-نظام از لحاظ شیوه های اعمال قدرت از چه نوعی بود؟
 الف) مردم سالاری   ب) استبدادی       ج) فرد محوری   د) هیچکدام پاسخ:ب
 12-رویکرد وگرایش کلی اقتصاد ایران در قرن 19 در کدام جهات بود؟
 الف) گسترش تجارت      ب) ارتباط فزاینده با کشور های آسیایی     
 ج) تورم       د) کاهش ارزش داخلی وخارجی واحدپول ملی  پاسخ: ب
 13-سیاست اقتصادی حکومت بر پایه کدام مورد زیر است؟
 الف)تسلیم در برابر تحمیلات خارجی       ب) روحیه استفاده از شرایط وامکانات     
 ج) عدم سودجویی انی سران حکومت   د)همه موارد پاسخ:د      
 14-اقتصاد ایران در قرن 19 چگونه بود ؟
 الف) خود کفایی     ب) صادراتی     ج) معیشتی    د) وابسته به نفت  پاسخ: ج
15-کدام گزینه  در دوران قاجار موجب تاثیرات فکری ایرانیان شد؟
 الف) جنگ ایران وروس           ب) شکست ایران از روسیه              ج) اوضاع  بد اقتصادی              د)  الف وب
 پاسخ:د
 16-کدام گزینه جزء پاسخ های داده  شده به علت عقب ماندگی ایران نیست؟ 
 الف) فرهنگ وسنت های موجود      ب) اخذ فرهنگ ترقی خواه   
 ج) حاکمان مستبد    د) نزدیکی به آموزه های دینی پاسخ:د
 17-کدام الگو رسیدن به پیشرفت  را مطابق  با دیدگاه های اعتقادی وفرهنگ اسلامی  ایرانی می دانست؟
 الف)شبه ترقی غرب گرا     ب) شبه ترقی  اسلامی   
 ج) تعالی خواهی دینی وباستانی      د) تعالی خواهی اسلامی پاسخ : د
18- کدام گزینه جزء روشنفکران مشروطه به شکل سنت گریزی ودفاع از مدر نیته نیستند؟
 الف) تقی زاده       ب) آخوند زاده –طالب زاده اوف   
 ج) میرزا آقا جان  زنجانی           د) ملکم خان پاسخ:ج
 19-به گفته جلال ال احمد، از نظر غرب از خواص روشنفکری ————- و———- است.
 الف )آزادی  عمل – ازادی فکری     ب) ازادی گفتار- ازادی اندیشه
  ج) ازاد اندیشی – ازاد فکری          د) آزادی دینی – ازادی رفتار  پاسخ:ج
 20-تحولات اروپا زمینه های پیدایش اصلاح طلبی را با چه هدفی  و در کجا فراهم آورد؟
 الف) تجدد گرایی – آمریکا       ب) سلطنت گرایی- ایران      ج) تجدد گرایی – ایران     د) هیچکدام
  پاسخ:ج
 21-اساس مبانی معرفت شناسی غرب کدام گزینه است؟
 الف) ناسیونالیسم     ب) رئالیسم      ج ) سکولاریسم       د) امپریالیسم  پاسخ :ب
 22-الگوی ترقی در کدام دوره  و در چه قالبی مطرح شد و در چالش با چه موضوعی قرار گرفت؟
 الف) اواخر قاجاریه-مشروطه مشروعه- اعتراض مردم       ب) اوایل قاجاریه – مشروطه مردمی- تجمع روحانیون
 ج) اوایل پهلوی – مشروطه غرب گرا- مشروطه مشروعه    د) اواخر قاجاریه- مشروطه غرب گرا- مشروطه مشروعه پاسخ:د
 23-در کدام عصر مفهوم نوسازی اجتماعی و باستان گرایی در قالب غربی شدن ایران در سایه نگرش شبه ترقی غربی دنبال شد؟
 الف)عصر قاجاریه          ب) عصر رضاخان         ج) عصر محمد رضاشاه         د) عصر صفویه
پاسخ:ب
 24-در عصر پهلوی دوم کدام گفتمان حاکم شد؟
الف) گفتمان سیاسی              ب)گفتمان توسعه غرب گرا   ج) گفتمان صلح وسازش          د) تعالی اسلامی
 پاسخ:ب
 25-الگوی تعالی اسلامی کدام عوامل را در پیشرفت و ترقی ضروری می دانست؟
 الف)پیشرفت های فناوری ورفاهی   ب) قانون گرایی      ج) رهایی از استبداد      د)همه موارد پاسخ:د
 26-کدام گزینه جزء پیش زمینه های الگوی تعالی اسلامی است؟
 الف)پیشه  مذهبی مسلمانان           ب) پیشینه تاریخی مسلمانان   
 ج)   پیشینه فرهنگی مسلمانان       د)  پیشینه سیاسی – اجتماعی مسلمانان  پاسخ:ب
 27-دلایل ضعف مسلمانان در دوقرن اخیر کدام گزینه است؟
 الف)غرب زدگی مسلمانان      ب)سلطه استعمار   ج) سیطره  حاکمان نالایق اسلامی    د) ب وج
 پاسخ:د
 28-نقطه عطف برای اغاز بیداری اسلامی ایران که منجر به تکامل الگوی تعالی انجامید کدام گزینه است؟
 الف) آموزه های دینی مسلمانان   ب) جنگ های ایران وانگلیس در دوران قاجار  
ج) جنگ های ایران وروس در دوره قاجار      د)هیچکدام                                                             پاسخ: ب
 29-کدام روند باعث تکامل الگوی تعالی که به انقلاب مشروطیت انجامید می باشد؟
 الف) قیام تنباکو          ب) بیداری اسلامی       ج) جنبش عدالتخانه     د) الف وج  پاسخ:د
30-دلایل متفکران اسلامی برای احیای تمدن اسلامی چه بود؟
 الف) راه نجات مسلمانان           ب) رسیدن به عزت     ج) رسیدن به افتخار      د) همه موارد  پاسخ: د

سوالات فصل سوم
 1-الگوی شبه ترقی غرب گرا چه جنبه ای داشت؟
 الف) جنبه سلطه جویانه         ب)تقلیدی محض    ج) جنبه روشنفکرانه             د) جنبه استعمارگر پاسخ:ب
 2- ازمهمترین وقایع در قرن 19 کدام گزینه است؟
 الف)نهضت مشروطه         ب)جنگ بین ایران و روس
ج) جنگ بین ایران وروسیه       د) جنگ بین روسیه وانگلیس  پاسخ:ج
 3-علمای مذهبی در راستای حفظ سرزمین های اسلامی چه فتوایی را صادر کردند؟
 الف) فتوای جهاد                ب) قیام تنباکو                ج) نفی استعمار          د) نفی سبیل پاسخ:الف
 4-کدام گزینه جزء نخستین حرکت هایی است که در شکل گیری نگرش پیشرفت و تعالی موثر بوده؟
 الف) حفظ اساس اسلام ودین      ب) به کار بستن قاعده نفی سبیل    
   ج)  تقابل با اسبداد داخلی      د) همه موارد  پاسخ:د
 5-در تفکر نوین انقلابی شیعه کدام تفاسیر کنار نهاده شد؟
 الف) روحیه انقلابی                  ب) روحیه مبارزه    ج) انفال وتسلیم             د) هیچکدام  پاسخ:ج
 6-کدام گزینه از مهمترین چالش های نهاد دینی بود؟ 
 الف) مقابله با استعمار خارجی               ب) جنبش عدالتخانه 
   ج) مقابله با فرقه سازی          د)مقابله با سیاست های غربی داخلی وخارج پاسخ:ج
 7-نگرش اصلاح طلبانه چه کسی در قالب نگرش ترقی غربی است؟
الف) امیر کبیر             ب) سپهسالار    
  ج) عباس میرزا              د) قائم مقام فراهانی  پاسخ:ب
 8-شاخص ترین برخورد نهاد دینی وعلمای شیعه با حکومت قاجار تا زمان ایجاد نهضت تحریم تنباکو کدام گزینه است؟
 الف)مقابله با فرقه سازی                       ب) جنبش عدالتخانه
 ج) برخورد حاج ملا علی کنی با رضاخان       د) برخورد حاج ملا علی کنی  با سپهسالار  پاسخ:د
 9-نهضت تنباکو چه عملی در پی داشت؟
 الف)نفی سلطه بیگانگان     ب) اعطای امتیازات به خارجی ها  
 ج) مستعمره شدن ایران    د)به وجود آمدن شورش های داخلی پاسخ:الف
 10-واگذاری انحصاری خرید و فروش توتون وتنباکو به مدت 50سال به یک شرکت انگلیسی توسط چه کسی انجام شد؟
 الف ) رضاخان وملکم خان       ب)محمدرضا شاه  
  ج) ناصرالدین شاه    د) امین السلطان ومحمدرضاشاه پاسخ:ب
 11-صدور فتوای تحریم تنباکو از سوی چه کسی بود؟
 الف) میرزا حسن آشتیانی     ب) میرزا حسن شیرازی   
   ج) حاج ملا علی کنی         د)شیخ فضل ا.. نوری  پاسخ:ب
 12-دلایل اهمیت نهضت تنباکو در تکامل الگوی تعالی کدام گزینه است؟
الف)گستره  جغرافیایی       ب)نفوذ مرجعیت شیعه
  ج)غیاب  روشنفکران در جریان نهضت     د) همه موارد پاسخ:د
 13-نخستین رودر رویی در برابر استبداد ——بود که زمینه را برای سایر جنبش ها مثل———-فراهم کرد.
 الف)نهضت مشروطه-تنباکو  ب) عدالتخانه- مشروطه    
 ج) نهضت تنباکو- نهضت عدالتخانه  د) نهضت تنباکو- نهضت مشروطه  پاسخ:ج
 14-کدام گزینه در مورد نهضت عدالت خانه صحیح نمی باشد؟
 الف) در سال 1238 شکل گرفت       ب) نهادی بومی وهمه فهم به شمار می رفت  
ج) برای رسیدگی به شکایات مردم بود          د)در راستای محدود کردن استبداد بود پاسخ:الف
 15-نهضت عدالتخانه برچه منایی شکل گرفت؟
 الف)دلبستگی به داشته های خودی     ب) نفی بیگانگان     
 ج) فرمان ایت ا.. میرزای شیرازی          د)نهضت مشروطه  پاسخ:د
 16-نقطه عطف تاریخی که در جالش بین 2 الگوی شبه ترقی غرب گرا وتعالی اسلامی –ایرانی به شمار می رود کدام گزینه است؟
الف) نهضت مشروطیت        ب) نهضت تنباکو     
 ج) نهضت مشروطه غربی         د)نهضت عدالتخانه  پاسخ:الف
 17- در جریان جنبش عدالتخانه کدام نهضت شکل گرفت؟
 الف)نهضت تنباکو                 ب)تجدد گرایی           
 ج)نهضت مشروطه             د) هیچکدام پاسخ:ج
 18-کدام نوع مشروطه محدود شدن استبداد وقانون گرایی را در قالب قانون عرف و برمبنای نگاه اومانیستی و ضدیت با مذهب دنبال می کند؟
الف) مشروطه غربی       ب)مشروطه مشروعه          
 ج) مشروطه تعالی  اسلامی         د) هیچکدام پاسخ:الف
 
سوالات فصل چهارم
 1-کدام عامل دلیل شکست مشروطه است؟
الف)حذف نگرش  مشروطه مشروعه              ب)اختلاف گسترده بین رهبرران ان  
 ج)مشکلات داخلی                           د)همه  موارد پاسخ:د
 2-کدام موردجزء دلایل انتخاب رضاخان برا ی فرماندهی کودتا نیست؟
الف) بی سوادی      ب) مسن بودن او      ج) انضباط         د)قلدری پاسخ:ب
3-مهمترین دستاورد مشروطه چه بود؟
الف) نظام سیاسی       ب) رفاه اقتصادی واجتماعی             
   ج)قانون گرایی           د) همه موارد  پاسخ: ج

 پایان فصل چهارم
 1-کدام گزینه از دلایل ثبات دولت های قاجار نیست؟
 الف) ارتش         ب) بروکراسی مدرن         
 ج)پشتیبانی گسترده در بار     د) تلاش بی وقفه انان  پاسخ:د
 2-عصر پهلوی در ایران مقارن باد کدام گزینه است ؟
 الف) عصر نوسازی  ب)رواج نظریه های غربی ج) ثبات سیاسی        د) الف وب  پاسخ د
 3- نوسازی رضا شاه با تاکیید بر کدام عنصر بود؟
 الف)تجددگرایی     ب) تقلید گرایی از غرب        ج) بروکراسی مدرن       د) هیچکدام پاسخ:ب
 4-فر آیند هویت خواهی در دوره پهلوی بر کدام محور استوار بود؟ 
 الف)باستان گرایی ب) تجدد گرایی           ج) مذهب زدایی        د) همه موارد پاسخ: د
 5-قیام مسجد گوهر شاد در مخالفت با کدام گزینه بود؟
 الف) کشف حجاب    ب)قانون اتحاد لباس         
ج) ایدئولوژی فرهنگی وسیاسی رضاشاه       د) هر3مورد پاسخ :د
 6-مهمترین اقدام اقتصادی پهلوی دوم چه بود؟
 الف)صادرات نفت                   ب) اجرای 5 برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی 
 ج) رشد وپیشرفت صنعت وتکنولوژی                  د)مکانیزه کردن تولیدات پاسخ: ب
 7-روند فرد محوری در حکومت محمد رضا چه زمانی اغاز شد؟
 الف) 15 خرداد     ب) 28 مرداد       ج) 17 شهریور            د) 10دی پاسخ:ب
 8-مهمترین تحولات در ابتدای دهه 1340 کدام گزینه است؟
 الف) اصلاح ساختار سیاسی اجتماعی اقتصادی       ب) پیروزی کندی در انتخابات 
ج) استفاده از درامد نفت          د) هیچکدام پاسخ:ب

سوالات فصل پنجم
 1-نزاع درون قدرتی ایران معاصر با هدف توسعه ورویکرد ی هویت خواهانه بین کدام الگوها بوده؟
  الف) شبه ترقی خواهی غرب گرا    ب) شبه ترقی خواهی باستان گرا
 ج) تعالی خواهی اسلامی          د) همه موارد  پاسخ د
 2-دوره خصومت شدید علیه فرهنگ اسلامی کدام گزینه است؟
 الف) اوایل قاجاریه  ب) دوره پهلوی اول      ج) دوره پهلوی دوم           د) اواخر قاجاریه  پاسخ:ب
 3-جبهه اصلی در برابر دین کدام مورد است؟
 الف) سکولاریسم         ب) رئالیسم     ج) لائیتیسم     د)سوسیالیسم پاسخ:ج
 4-کدام مورد جزء اتفاقات دهه 1320 نیست؟ 
 الف) ظهور امام خمینی     ب) ورود آیت ا.. بروجردی به عرصع مرجعیت دینی 
ج) تبعید رضاشاه  د) رواج مشروطه غربی  پاسخ:د
5-مهمترین حرکت ضد استعماری دهه 1320کدام مورد است؟
 الف) ملی شدن صنعت نفت   ب) تاسیس حوزه علمیه   ج) کودتای 28د مرداد     د) نهضت تنباکو پاسخ: الف
 6-قیام 30تیر 1331 با فتوای چه کسی بر پاشد؟ 
 الف) امام خمینی      ب) ایت ا.. بروجردی        ج) ایت ا.. کاشانی         د) شیخ عبدالکریم حائری پاسخ: ج
 7-کدام مورد درباره فعالیت های انجمن اسلامی درست نیست؟
 الف) برمحور دفاع از دین بود
 ب) بر همبستگی ملل مسلمان تاکید می کرد              
ج) در برابر افکار مارکسیستی و اندیشه های غربی بود    
د)منجر به تصویب لایحه انجمن های ایالتی وولایتی شد  پاسخ:د
 8-کدام گزینه جزء عوامل موثر در حرکت بهر علیه دولت پهلوی در سال 56 نیست؟
  الف) روی کار امدن دموکرات ها در امریکا                 ب) مطرح شدن شعار حقوق بشر از سوی دموکرات ها
ج)درج مقاله توهین امیز نسبت به امام                            د) مرگ مشکوک فرزند کوچک امام خمینی پاسخ:د
فصل 6
1.ماهيت انقلاب اسلامي ايران را چگون ميتوان برآورد كرد؟                   
الف)هويت خواهانه  ب)مستبدانه ج)استقلال خواهانه  د)الف وج پاسخ:گزينه د
2.زمينه اصلي وقوع انقلاب اسلامي چيست؟
الف)هويت اجتماعي ب)اقتصادي  ج)فرهنگي د)نظامي وسياسي پاسخ:گزينه ج 
3.كداميك از مسائل مطرح شده درخصوص انقلاب اسلامي در آراي امام نيست؟
الف)تاكيد بر فرهنگي بودن انقلاب ب)اهميت جنبه سياسي انقلاب
 ج)اصرار براستقلال از ديگر ملت ها د)بازيابي هويت خودي پاسخ :گزينه ب
4.طبق سخنان امام كداميك از خواسته هاي مقدماتي ملت نيست؟
الف)رسيدن به سعادت ب)عدل اسلامي
ج)برخورداري از نعمتهاي الهي د)رسيدن به ثروتهاي عظيم پاسخ :گزينه د
5.شعارهاي انقلاب بيانگر چه مواردي است؟
الف)نگرش انقلابيون نسبت به وضع نابه سامان موجود 
ب)اهداف وويژگي هاي نظام آرماني  ج)رسيدن به حكومت ايده ال    د)الف وب پاسخ: گزينه د
.6كدام اهداف وارزش ها اوليت اساسي براي حركت انقلابي مردم دارد؟
الف)اقتصادي ب) سياسي ج)فرهنگي د)اجتماعي پاسخ :گزينه ج
 7. درنظريات سطح خرد به چه مسائلي بها داده نميشود؟
الف)فرد وبرداشت هاي او از وضعيت اجتماعي ب )شخص خاصي كه سبب عصيان شود يا سبب انقلابي 
ج)تبيين ديدگاه و كنش هاي اجتماعي فرد د)عوامل محيطي پاسخ:گزينه ج
8.دركدام گزينه نظر تدرابرت گر مطرح نيست؟
الف)محروميت نسبي را مطرح كرده است       ب)محروميت را مقوله نسبي ميداند وبه علومي جز روان شناسي تاكيد دارد
ج)محروميت مقوله ذهني وروان شناختي است           د)كتاب چرا نسان ها شورش ميكنند از اوست پاسخ:گزينه ب
9.كدام مورداز نظريات تدا اسكاچپول نيست؟
 الف)انقلاب درجوامع كشاورزي رخ مي دهد كه تحت فشار بين الملل براي توسعه اند
ب)انقلاب ها غير ارادي وخارج اراده فرد ميباشند
  ج )اسلام شيعي با رهبري سازش پذير توانست يك كانال ملي –بومي براي مخالفت با شاه ايجاد كند
د)تنها انقلاب آگاهانه انقلاب ايران است پاسخ :گزينه ج
10.ميشل فوكو در نظريه خود به كدام مورد اشاره نكرده است؟
الف)انقلاب ايران را خلاف جريان جنبشهاي مدرنيته تحليل ميكند
ب)اوتاكيد ميكند انقلاب نميتواند باانگيزه هاي اقتصادي و مادي صورت گرفته باشد
ج)اوعامل اصلي جريان اراده جمعي را جريان شكست مدرنيسم مي داند
د)ازديدگاه او ناتواني رژيم در پاسخگويي به توقعات باعث قرار گرفتن ايران در لبه انقلاب مي باشد
پاسخ:گزينه د
11.كداميك از منابعي است كه نميتوان به آن درمورد هويت واستقلال استناد كرد؟
الف)آراي امام خميني(ره)  ب )شعارهاي انقلابي
ج )نظرياتي درمورد انقلاب  د)آراء مفكران غربي پاسخ:گزينه د

  فصل هفتم
1.كدام مورد دررابطه با انقلاب موقت وشوراي انقلاب نادرست است؟
الف)دولت موقت وظيفه داشت زمينه تثبيت را تا انتخابات رييس جمهوري فراهم آورد و دراين راه توفيق به سزايي يافت
ب)دولت موقت توانست  انتخابات خبرگان قانون اساسي را برگزار كند
ج)شوراي انقلاب بر پايه انقلاب نظام تاكيد داشت
د)دولت موقت بر پديده نظام تاكيد داشت پاسخ :گزينه الف
2.كدام گروه ها حملات وسيعي براي جلوگيري از كار مجلس تدارك ديدند؟
الف)مجاهدين خلق  ب)پيكار  ج)رنجبران  د)همه موارد   پاسخ:گزينه د
3.مقاومت همه جانبه مردم ايران درتهاجم نظامي چه عواملي راسبب شد؟
الف)قطعنامه هفتم شوراي امنيت نسبت به قطعنامه هاي پيشين انعطاف بيشتري داشت 
ب)موضوع تجاوز ومتجاوز مد نظر بود ج)الف .ب   د)هيچ كدام پاسخ :گزينه ج
4.كداميك از عواملي كه به تحقق آرمان هاي انقلابي كمك كرده ،نيست؟
الف)خاتمه جنگ ودست خالي ماندن متجاوزان ب)احساس قدرت حاصل از پايداري
 ج)توانايي حفظ دستاوردهاي پيروزي  د)ثروت بي اندازه حكام پاسخ:گزينه د
5.امام در پيام نه ماده اي براي جلوگيري از انحراف از مسير هويت واستقلال كدام مورد را مطرح نكرده است؟
الف)تاكيد برسايت نه شرقي نه غربي   
ب)توجه به بازسازي مراكز صنعتي
ج)تاكيد برارزشها وحفظ آنها 
د)تاكيد بر مصرف گرايي هاي اضافي پاسخ: گزينه د
6)كدام از موارد مطرح در برنامه تعديل اقتصادي بود؟
 الف)قرائتي از مكتب مدرنيزاسيون توسعه بود ب)دربحرانهاي اقتصادي دهه 80 مطرح شد
ج)غلبه حاكم بر اين سياست تحت تاثير اقتصادسرمايه داري بود د)همه موارد پاسخ: گزينه د
7.دراجراي برنامه هاي توسعه فرهنگ نياز به نوع فرهنگ سازي باتاكيد بيشتر بر كدام مورد مورد نظر بود؟
الف)تاكيد بر اقتصاد مطلوب
ب)رفاه حداكثر وافزايش ثروت
ج)نياز به فرهنگ د)الف وب پاسخ :گزينه د
8.كدام مورد از دستاوردهاي تاكيد بر الگوهاي بيروني توسعه نيست؟
الف)سكولاريسم  ب)دولت سالاري  ج)سود آوري محدود  د)فرد گرايي مطلق
پاسخ :گزينه ج
9.الگوي وارداتي كه بر عقايد خاص متكي اند موجب بروز چه مشكلاتي در جهان سوم شدند؟
الف)با باورهاي  اين جوامع در تعارضند
ب)موجب بروز بحران هاي هويتي شده اند
ج)باعث تنش وناآرامي ميشدند د)همه موارد
پاسخ : گزينه د
10.كدام يك ازمشكلات اجراي الگوهاي تحول اقتصادي به حساب نمي آيد؟
الف)نابرابري اجتماعي  ب)تجمل گرايي
ج)تبديل شدن ثروت به ارزش اجتماعي د)ايجاد تغييرات سياسي واقتصادي
پاسخ:گزينه د
11.كداميك در گفتمان اصلاحات مطرح نيست؟
الف)گفتمان اصلاحات با تاكيد بيشتر براستفاده ازالگوهاي داخلي گام برداشته است
ب)توسعه سياسي
ج)تقدم توسعه سياسي بر اقتصادي
د)تاكيد بر استفاده از الگوهاي بيروني
پاسخ:گزينه الف
12.كداميك از ويژگيهايي كه در آستانه اول ودوم با آن روبرو بوديم  نيست؟
الف)درآمد دولت  ب)وضعيت قيمت نفت  
ج)شاخصهاي كلان سياسي   د)وجود روحيه ساده زيستي
پاسخ :گزينه ج
13.دردوران سازندگي كدام عامل سبب خارج شدن اقتصادكشور از مسير خود شد؟
الف)حضور جريان هاي فكري كه به اقتصاد ليبرال تاكيد داشت  
ب)فعال شدن نگرش ليبراليسم اقتصادي 
ج)شكل گيري جريان هاي انحرافي  وافراطي آشكارا  د)الف وب
پاسخ :گزينه د
14.كداميك از گفتمان هاي دوره تداوم انقلاب بعد از تثبيت نيست؟
الف)توسعه افتصادي وسازندگي
ب)اصلاح طلبي  ج)توسعه سياسي وعدالت محوري  د)سياست ديني –مذهبي
پاسخ :گزينه د                                        

فصل هشتم
1.كدام گزينه درمورد انقلابها مطرح نيست؟
الف)انقلاب پديده اي نادر وعظيم است  
ب)نادر بودن انقلاب به سبب ضعف در شناساييش است
ج)نكته مهم در تحليل پديده انقلاب اصل يكنواختي .تك بعدي گري هست
د)هرانقلابي راماهيتي است كه نشانه هويت مقاصد مطلوب آن است
پاسخ:گزينه ج
2.كداميك از دستاوردهاي سياسي انقلاب نيست؟
  ااف)سرنگوني نظام شاهي
ب)افزايش بينش ومشاركت سياسي مردم 
ج)ايجاد روحيه خوددباوري
د)استقلال ودگرگوني اصول سياست
پاسخ :گزينه ج
3.با ايجاد انقلاب اسلامي كدام مسائل مطرح نشد؟
الف)موضوع تقيد به دين 
ب)وضعيت تقيد وتبعيت از قوانين الهي دربرابر فاشيستي
ج)اين نظام حكومت بر اخلاق ومذهب حاكم است
پاسخ :گزينه ج
4.كداميك ازموارد زير دررابطه با تاكيد بر قانون اسلامي صحيح نمي باشد؟
الف)به معناي تبعيت از قوانين اسلام وپذيرش جايگاه قانوني مردم
ب)نشان گر تقابل نظام تازه تاسيس با هر گونه نظام استبدادي است
ج)بيان گرتعميق اگاهي مردم در زمينه هاي مختلف
د)بيانگر سازش نظام تازه تاسيس با هر نوع استبدادي
پاسخ:گزينه د 5.
در بحث از مشاركت سياسي در ر‍ژيم پهلوي اوضاع چگونه بود؟
الف)مردم جايگاهي نداشتند ودر سرنوشت خود دخالتي نداشتند.
ب)رژيم پهلوي با همه پرسي روي كار امده بود.
ج)قوه ي مقننه شكل فرمايشي داشت. د)الف وج
پاسخ:گزينه د
6.كدام مورد از اساسهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيست؟
الف)نفي هر گونه سلطه گويي وسلطه پذيري
ب)حفظ استقلال همه جانبه وتماميت ارضي كشور
ج)روابط صلح اميز با دول محارب
د) عدم تعهد در برابر سلطه گران
پاسخ:گزينه ج
7.كدام يك جزو دستاورد هاي فرهنگي نيست؟
الف)نفي مظاهر فرهنگي غرب
ب)عمومي شدن اموزش
ج)قايل نشدن جايگاهي براي زنان
د)ايجاد روحيه خود باوري
پاسخ:گزينه ج
8.نهادينه شدن برنامه هاي اينده رژيم پهلوي بر پايه نگرش غربي چه عواملي را سبب شد؟
الف)پايه ريزي الگوي استعمار واستبداد بر استحاله ي فرهنگي ايران
ب) افكار عمومي جوانان در معرض تفرقه وترويج ابتذال قرار گرفت.
ج)عرصه هاي گوناگون اجتماع مانند هنر و ادبيات و…تحت سيطره ي ارزش هاي غربي شد.
د)همه ي موارد.
پاسخ:گزينه د
9.بر اساس خود باختگي فرهنگي جايگاه زنان چگونه  بود؟
الف)هويت زن مسلمان ايراني مورد تهديد بود
. ب)تدريج فرهنگ عفت وحجاب
ج)كاسته شدن از فعاليت هاي اجتماعي زنان
د)الف و ج
پاسخ:گزينه د
10.مهم ترين دستاورد اجتماعي انقلاب اسلامي درسطح داخلي چيست؟
الف)ايجاد روحيه خود باوري
ب) عمومي شدن سطح اموزش
ج) ارتقاي جايگاه زن
د)افزايش بينش ومشاركت مردمي
پاسخ:گزينه الف
11.اثر بخشي انقلاب را بر فرهنگ نظام بين الملل در چه زمينه هايي ميتوان بررسي نمود؟
الف)ترويج فرهنگ مردم سالاري ديني 
ب)ترويج فرهنگ استقلال خواهي 
ج)باز خيزي اسلام در عرصه هاي حيات اجتماعي
  د) همه موارد
پاسخ: گزينه د
12)كداميك از دستاوردهاي فرهنگي انقلاب در سطح بين المللي نيست؟
الف)ترويج مردم سالاري ديني  
ب)فرهنگ سازي درباره وحدت تمدن جهاني
ج)احياي نقش جنبش ها ي آزادي بخش 
د)تاثير انقلاب بر راهبرد قدرت هاي بزرگ
پاسخ : گزينه د
13)كدام مورد جز پايه هاي نظام سياسي نيست؟
الف)عدالت گرايي   ب)خدامحوري   ج)مادي نگري  د)معنويت گرايي پاسخ :گزينه :ج
14)نظام سياسي كه ارزشهاي پايدار اسلامي را موردتاكيد قرارمي دهد چه ويژگي هايي دارد؟
الف)به نفي اسلام متحجر مي پردازد  ب)به نفي سكولاريسم مي پردازد 
ج)مشروعيت آن حاكم بر اراده فرد است  د)الف وب
پاسخ:گزينه د
15)درانقلاب اسلامي منشآ استقلال چيست؟
الف)اراده فردي   ب)توكل به خداوند ج)ارزشهاي ديني  د) هیچکدام
پاسخ :گزينه ب
16.استقلال طلبي در اسلام چه مزيتي دارد؟
الف)تقويت برابري دولت ها  ب)تحقق حقوق الهي وانساني  
 ج)تضعيف سلطه قدرتهاي بزرگ   د)همه موارد
پاسخ :گزينه د
17.انقلاب اسلامي در عرصه بين المللي چه تاثيري داشت؟
الف)هم زمان به مبارزه با دوجبهه استبداد ستيز واستعمار ستيز مي پرداخت
ب)فرهنگ استقلال خواهي در سطوح مختلف مردم راه يافت
ج)باگشودن جبهه سومي درنظام بيت الملل توانست با مادي گرايان به مقابله بپردازد
د)همه موارد
پاسخ :گزينه د
18)جنبش هاي ازادي بخش برچه مسائلي تاكيد نداشتند؟
الف)آرمان هاي آزادي ب)عدالت
ج)ضرورت مديريت پويا   د)نفي دخالت قدرتهاي داخلي
پاسخ: گزينه د
19.چگونه جنبش ها مرزهاي ظاهري راشكستند؟
الف)با سامان دادن نهضت بيداري اسلامي  
 ب)تاكيد بر نقش ملتهاوقبول مسووليت پذيري  
ج)هيچ كدام  
د)الف وب
پاسخ:گزينه د
20.كداميك از گروههاي زير از تجديد حيات اسلام تاثير پذيرفتند؟
الف)حركت بيت المقدس  ب)الخليل   ج)حزب الله   د)نهضت اجراي فقه
پاسخ :گزينه د
21.كداميك از تاثيرات انقلاب بر جنبشهاي بيداري اسلامي در سطح بين الملل نيست؟
الف)همكاربي موثر با سازمانهاي بين الملي  
ب)عدم تاثير تحريم بعضي ابر قدرتها 
ج)پيشرفتهايي در حوزه هاي علمي اقتصادي و..
د)شكست پروژه هاي تحريم در حوزه هاي مختلف
پاسخ: گزينه ج

فصل نهم                                                        
1.تحليل جامع اينده انقلاب چه دلايلي دارد؟
الف)ايجاد امادگي در مديران نظام اسلامي
ب)آسيب شناسي نقاط آسيب پذير 
ج)تدوين استراتژي خرد وكلان         د)همه موارد
پاسخ: گزينه د
2)كداميك از فرصتهاي بين الملل نيست؟
الف)افول هژموني امريكا  ب)مردمي بودن 
 ج)اينده جمعيت وجايگاه مسلمانان  د)بحران هاي اقتصادي جهان
پاسخ : گزينه ب
3.كدام عوامل اوضاع را براي هژموني امريكا فراهم كرد؟
 الف)ورود ايالات متحده به جنگ جهاني اول    ب)پيروزي قدرتهاي متفق 
 ج)اصول چهارده گانه ويلسون   د)همه موارد
پاسخ: گزينه د
4.چه عواملي قدرت مانور جمهوري اسلامي را در عرصه بين الملل بالا برد؟
الف)افزايش جمعيت مسلمان   ب)ارتقاي جايگاه اسلام 
ج)هردومورد   د)هيچ كدام
پاسخ :گزينه :ج
5.كليدي ترين مولفه تعيين جايگاه كشورها در عرصه بين الملل چيست؟
الف)ثروت  ب)قدرت  ج)هوش  د)عدل
پاسخ: گزينه ب
6.قدرت نرم چه كمك هايي به كشور ميتواند بكند؟
 الف)امكان پذير شدن استراتژي ملي ب)هدايت اشتياق ملي 
 ج)شكل گيري اراده واحد  د)همه موارد
پاسخ: گزينه د
7.كداميك از منابع قدرت نرم در ايران نيست؟
الف)ارزشها .وهنجارهاي اسلامي  ب)فرهنگ 
  ج)ثروت  د)ايدولوژي اسلامي
پاسخ : گزينه ج 8.
8.كداميك از چالشهاي داخلي انقلاب به حساب نمي آيد؟
الف)تهاجم فرهنگي   ب)اشاعه جدايي دين از سياست 
 ج)نابرابري اجتماعي د)تحريم ها
پاسخ : گزينه د
9.اصول حاكم بر سكولاريسم چيست؟
الف)در امور نبايد به دخالت امور ديني واصول ديني پرداخت 
 ب)عالمان هر حوزه بايد به طراحي برنامه هاي خود بر ميناي اصول علمي كه فرا گرفتند بپردازند  
 ج)سكولاريسم به رهايي انسان از كنترل و نظارت دين  تعريف شده است د)همه موارد
پاسخ : گزينه د
10.در سكولاريسم به كدام مورد اشاره نشده است ؟
  الف)رهانيدن انديشه بشري از دريافتهاي ديني
 ب)از هم پاشيدن همه جهان بيني هاي بسته 
 ج)شكست تمامي اسطوره ها
  د)پاي بندي به اسطوره ها
پاسخ : گزينه د
11.اصلي ترين چالش براي اهداف سياسي وفرهنگي انقلاب چيست؟
الف)نابرابري اجتماعي  ب)مشكلات اقتصادي 
ج)تهاجم فرهنگي  د)سكولاريسم
پاسخ : گزينه  الف
12.چرا نابرابري اجتماعي اصلي ترين چالش براي اهداف سياسي انقلاب است؟
الف)ذهنيت عمومي در جامعه صبغه ديني دارد
ب)ماهيت انقلاب بر پايه عدل قرار دارد
ج)پيشينه طولاني استبداد  عدالت را به صورت نيازي مبرم در اورده است
د) همه موارد
پاسخ: گزينه د
13.كداميك از چالشهاي بين المللي به شمار نمي ايد؟
 الف) تحريم  ب)جهاني سازي  ج)مسئله هسته اي د) تهاجم فرهنگي
پاسخ : گزينه  د
14.تحريم هاي ايران از چه سالي وتوسط كدام كشور آغاز شد؟
الف)1358-امريكا    ب) 1356-انگليس  ج)1356-امريكا   د) 1358-انگليس
پاسخ : گزينه الف
15.در جنگ نرم به چه مسائلي اشاره ميشود؟
الف)حركات مسالمت آميز   ب)مديريت رسانه اي  
ج)ايجاد خلل در شناخت   د) همه موارد
پاسخ :گزينه  د
16.كداميك از اشكال جنك نرم نيست؟ 
 الف) جنگ سفيد  ب)رسانه اي  ج)مخملي  د) خوني
پاسخ: گزينه  د
17.كداميك از تاكتيكهاي جنك نرم است؟
الف) جنگ رسانه اي  ب)بر چسب زدن  ج)شايعه   د)همه موارد
پاسخ : گزينه د
18.كداميك از تاكتيكهاي جنگ نرم نيست؟
الف)شايعه     ب)انسانيت زايي       ج)دروغ بزرگ     د)كلي گويي
پاسخ”: گزينه ب
19.كدام يك از انواع شايعات نيست؟
الف)تفرقه افكن     ب)خزنده        ج)دلفيني      د)حلزوني
پاسخ:گزينه د
20.در كدام روش رسانه ها واژه ها وصفات مثبت ومنفي را به فرد يا گروه ها نسبت ميدهند؟
الف)برچسب زدن  ب)شايعه  ج)دروغ بزرگ  د)انسانيت زدايي
پاسخ : گزينه الف

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *