رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

, , ,

basic biomechanics susan hallکتاب بیومکانیک سوزان جی هال

4.900تومان

کتاب “بیومکانیک پایه” نوشته سوزان جی هال، یک کتاب درسی جامع است که مقدمه‌ای جامع در مورد اصول بیومکانیک ارائه می‌دهد.

بیومکانیک سوزان جی هال

“Basic Biomechanics” by Susan J. Hall is a comprehensive textbook that provides a thorough introduction to the principles of biomechanics. This 6th edition of the book includes updated information and expanded content that covers the latest developments in the field.

The book is structured in a clear and easy-to-understand manner, starting with an introduction to the basics of biomechanics and gradually building up to more complex topics. The first few chapters cover topics such as anatomy, physics, and mathematical principles that are essential for understanding the mechanics of the human body.

The book then delves into topics such as kinematics, kinetics, and human movement analysis. These chapters provide a detailed analysis of how the human body moves, how forces affect it, and how to measure and analyze movement.

One of the strengths of this book is its emphasis on practical applications of biomechanics. The author provides numerous real-world examples and case studies throughout the book, showing how biomechanical principles can be applied to areas such as sports, rehabilitation, and ergonomics.

Another notable feature of this book is its use of clear and concise language. The author avoids jargon and technical terms as much as possible, making the material accessible to readers without a background in biomechanics.

Overall, “Basic Biomechanics” by Susan J. Hall is an excellent resource for anyone interested in learning about the principles of biomechanics. Its clear and concise writing style, practical applications, and comprehensive coverage of the subject make it a valuable addition to any student’s or practitioner’s library.

کتاب “بیومکانیک پایه” نوشته سوزان جی هال، یک کتاب درسی جامع است که مقدمه‌ای جامع در مورد اصول بیومکانیک ارائه می‌دهد. این نسخه ششم کتاب، اطلاعات به‌روز شده و محتوای گسترده‌تری را در مورد آخرین پیشرفت‌های این حوزه ارائه می‌دهد.

این کتاب به‌صورتی ساختاردهی شده است که مطالب را به‌صورت روان و قابل‌فهمی ارائه می‌دهد. فصل‌های ابتدایی کتاب به‌موضوعاتی مانند آناتومی، فیزیک و اصول ریاضی می‌پردازند که برای درک مکانیک بدن انسان ضروری هستند.

سپس، کتاب به مباحثی مانند کینماتیک، کینتیک و تجزیه و تحلیل حرکت انسانی می‌پردازد. این فصول تجزیه و تحلیل دقیقی از نحوه حرکت بدن انسان، تأثیر نیروها بر آن و نحوه اندازه‌گیری و تحلیل حرکت ارائه می‌دهند.

یکی از نقاط قوت این کتاب، تأکید آن بر کاربردهای عملی بیومکانیک است. نویسنده در طول کتاب، مثال‌های واقعی و مطالعات موردی بسیاری ارائه کرده است که نشان می‌دهد چگونه اصول بیومکانیک می‌تواند در حوزه‌هایی مانند ورزش، بازسازی و ارگونومیکا به‌کار گرفته شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های قابل‌توجه این کتاب، استفاده از زبان روان و مختصر آن است. نویسنده بیشتر از اصطلاحات تخصصی و فنی استفاده نمی‌کند، که موجب می‌شود مطالب کتاب را برای خوانندگانی که پیشینه‌

 

 

کمتری در این حوزه دارند، به‌راحتی فهمیده‌شوند. همچنین، کتاب دارای تصاویر، نمودارها و جداول متعددی است که درک ویژگی‌های مختلف بیومکانیک را برای خوانندگان بهبود می‌بخشد.

یکی از موضوعات مهمی که در کتاب بیومکانیک پایه بررسی می‌شود، نحوه بررسی فشار درون بدن است. نویسنده به‌طور جزئی به بررسی فشار خون، فشار چشم و فشار پنجه می‌پردازد. این بخش‌ها از کتاب به‌عنوان منابع عالی برای دانشجویان پزشکی و دانشجویان دانشگاهی که به این حوزه‌ها علاقه‌مند هستند، معرفی می‌شود.

نویسنده همچنین به مطالعه و بررسی علمی حرکات و وضعیت‌های مختلف بدن انسان پرداخته است. او بررسی‌هایی را از طریق استفاده از ابزارهایی مانند دیتا لاگر و دیتا لاگر بی‌سیم انجام داده است. این موضوع برای دانشجویان حرکت انسانی، متخصصان ورزشی و محققان بیومکانیک بسیار جذاب است.

در کل، کتاب “بیومکانیک پایه” یکی از بهترین کتاب‌های درسی برای دانشجویان دانشگاهی است که در حوزه بیومکانیک فعالیت می‌کنند. با ارائه‌ی مطالب به‌صورت روان و قابل‌فهم، این کتاب می‌تواند به‌عنوان یک منبع ارزشمند برای همه کسانی که به درک عملکرد بدن انسان علاقه‌مند هستند، مورد استفاده قرار گیرد.