رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

کتاب میکروبیولوژی جاوتز (Jawetz)

4.900تومان

دسته:

مختصر و به روز ، این کلاسیک مورد اعتماد ، اصول اساسی را با تشخیص و درمان عفونت های میکروبی پیوند می دهد. در کنار توضیحات مختصر از هر ارگانیسم ، چشم اندازهای حیاتی در مورد پاتوژنز ، آزمایشات آزمایشگاهی تشخیصی ، یافته های بالینی ، درمان و اپیدمیولوژی پیدا خواهید کرد. این کتاب همچنین شامل یک فصل کامل از مطالعات موردی است که به تشخیص افتراقی و مدیریت عفونت های میکروبی می پردازد.

 

Since 1954, Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology has been hailed by students, instructors, and clinicians as the single-best resource for understanding the roles microorganisms play in human health and illness.

Concise and fully up to date, this trusted classic links fundamental principles with the diagnosis and treatment of microbial infections. Along with brief descriptions of each organism, you will find vital perspectives on pathogenesis, diagnostic laboratory tests, clinical findings, treatment, and epidemiology. The book also includes an entire chapter of case studies that focuses on differential diagnosis and management of microbial infections

Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, Twenty-Eighth Edition effectively introduces you to basic clinical microbiology through the fields of bacteriology, mycology, and parasitology, giving you a thorough yet understandable review of the discipline. Begin your review with it and see why there is nothing as time tested or effective.

 

کلیات میکروب شناسی

دانش میکروب شناسی

ساختمان سلول

طبقه بندی باکتری ها

رشد، بقا و مرگ میکروارگانیسم ها

کشت میکروارگانیسم ها

متابولیسم میکروبی

ژنتیک میکروبی ..

کلیات ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

باکتری شناسی

بیماری زایی عفونت های باکتریایی

میکروبیوتای طبیعی بدن انسان

باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور: گونه های باسیلوس و کلستریدیوم.

باسیل های گرم مثبت بدون اسپور هوازی: کورینه باکتریوم، پروپیونی باکتریوم، لیستریا، آریزی پلوتریکس، اکتینومایست ها و پاتوژن های مرتبط

استافیلوکوک ها

استرپتوکوک ها، انتروکوک ها و جنس های مرتبط

باسیل های گرم منفی روده ای (انتروباکتریاسه)

سودوموناس و اسینتوباکتر

ویبریوها، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

هموفیلوس، بوردتلا، بروسلا و فرانسیسلا

پرسینیا و پاستورلا

نایسریا

عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های بی هوازی

لژیونلا، بارتونلا و باکتری های بیماریزای غیرمعمول

مایکوباکتری ها

اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی

مایکوپلاسماها و باکتری های دارای نقص دیواره

ریکتزیا و جنس های مرتبط

گونه های کلامیدیا

شیمی درمانی ضد میکروبی

ویروس شناسی

خصوصیات کلی ویروس ها

بیماری زایی و کنترل بیماری های ویروسی

پاروویروس ها

آدنوویروس ها

هرپس ویروس ها

پاکس ویروس ها

ویروس های هپاتیت

پیکورناویروس ها (گروه های انتروویروس ها و رینوویروس ها)

رئوویروس ها، روتاویروس ها و كالیسی ویروس ها

بیماری های ویروسی که توسط بندپایان و جوندگان منتقل می شوند

ارتومیکسوویروس ها (ویروس های آنفلوانزا)

پارامیکسوویروس ها و ویروس سرخجه

کرونا ویروس ها

هاری، عفونت های ویروسی آهسته و بیماری های ناشی از پریون

ویروس های سرطان زا در انسان

ایدز و لنتی ویروس ها

قارچ شناسی

انگل شناسی

میکروب شناسی پزشکی تشخیصی و ارتباط آن با کلينيک

اصول تشخیصی میکروب شناسی پزشکی

موارد بیماری و ارتباط بالینی آنها